รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

  2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  3. อายุไม่เกิน 35 ปี

  4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ ระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุข การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

  2. ดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

  3. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ การให้บริการทางสุขภาพและการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์

  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  5. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  31,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414371 ต่่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ