รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  10
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง

  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารของงานบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้

  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้

  5. มีความเป็นผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  6. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความสามารถบริหารโครงการและการบริหารทีม

  7. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นหรือระดับกลาง ขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

  8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  9. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานด้านการทรัพยากรบุคคลภายใต้การบริหารงานของรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใต้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ  จะพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติ  ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและคณะฯจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือก   

  2. การสอบคัดเลือก

      (2.1) นำเสนอวิสัยทัศน์ และ แผนการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

      (2.2) ทดสอบบุคลิกภาพ

      (2.3) สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท เงินเดือนขั้นต่ำ  22,750 บาท 

 • หมายเหตุ :
  สมัครได้ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :