รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  8 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อยุคใหม่และ social media
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                        IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                                        TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  1. มีทักษะในการเขียนข่าวและบทความให้มีความน่าสนใจและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  2. มีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนและกลุ่มสาธารณะต่างๆ
  3. มีความคิดสร้างสรรค์มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  4. ชอบการเปลี่ยนแปลงความท้าทายและชอบพัฒนาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเปิดใจทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถเสนอความคิดเห็นและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
  7. มีจิตอาสา ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์ branding ขององค์กรมีประสบการณ์การเขียนข่าวและบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หรือสื่อ online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ด้านการปฏิบัติการ

  1.  จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
  3.  ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
  4.  จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  5.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

           ด้านการวางแผน

  1. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

   

           ด้านการบริการ

  1.  ให้บริการนำชมสมุนไพรแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
  2.  ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่นำชม
  3.  ควบคุมการจำหน่ายบัตรค่าเข้าชม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6281
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ