รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน ( งานพัฒนาการศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  กองบริหารการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  19 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการบริหารไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างานในด้านการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครและเอกสารการนำเสนอแผนงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย รวมทั้งแนวนโยบายการบริหารและงานพัฒนาการศึกษา

  2.การสัมภาษณ์และการนำเสนอแผนงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย รวมทั้งแนวนโยบายการบริหารในหน่วยงานในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการศึกษา

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6279
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ