รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (งานสอนและงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  6 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)

   ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ๓. มีความสามารถในการปฎิบัติงานวิจัยได้ดี

   ๔. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

   ๕. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

   ๖. หากมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   ๑. ปฏิบัติงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยหลัก(Principal Investigator) ที่ปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาคำตอบในประเด็นต่างๆ หรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

   ๒. วิจัย ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

   ๓. การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

   ๔. การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   ๑. สัมมนาพิเศษ

   ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ : ปริญญาเอก ๓๑,๕๐๐.- บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒ ๔๔๑ ๑๐๑๔
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ