รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา สุขศึกษา/การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร์
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี   
  3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ        TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ       TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน
  4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  6. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

              ๑.   สามารถสอนระดับปริญญาตรีในวิชาดังต่อไปนี้

                            ๑.๑   แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

                            ๑.๒   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

                            ๑.๓   ปฏิบัติการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ๑

                            ๑.๔   ปฏิบัติการทางสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ ๒

                            ๑.๕   กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๑

                            ๑.๖   กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ๒

            ๒.   ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น และกิจกรรมนักศึกษา

              ๓.   ค้นคว้า และร่วมวิจัยทางวิชาการ

              ๔.   ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

              ๕.   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสอน

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                  เดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  026409830
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :