รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • เปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เพศหญิง/ ชาย (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ, เทคโนโลยีการศึกษา
  4. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet Browser
  6. สุขภาพแข็งแรง
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ระบบงานจัดการฝึกปฏิบัติงาน (1 อัตรา)
  1. ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารจัดการตามระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์
      1.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (Early Exposure)
      1.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ)
  2. ดูแลระบบคลังข้อมูลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการการนิเทศงานให้กับคณาจารย์ทั้งคณะ
  4. บริหารการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนแหล่งฝึกปกิบัติงานวิชาชีพ Early Exposure และภาคบังคับ จำนวน 100 แห่ง
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรอง/ ประสานงานการ MOU แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
  6. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ 6 (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

  ระบบงานบริหารจัดการด้านสารสนเทศทางการศึกษา (1 อัตรา)
  1. ประยุกตใช้เทคโนโลยีการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบงานด้านหลักสูตร เช่น ข้อมูลผลการดำเนิงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของหลักสูตรตาม มคอ.2 เช่น blueprint ข้อสอบ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Outcome based การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา FTES อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น
  2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบงานดานการเรียนการสอน เช่น ข้อมูลการประเมินรายวิชา การประเมินการสอน การพัฒนาอาจารย์ และสถิติการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
  3. บริหารจัดการระบบประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ได้แก่
      3.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (แหล่งฝึก) ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ
      3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ต่อการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ
      3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ต่อคุณภาพหลักสูตร
      3.4 แบบประเมินตนเองของนักศึกษษทุกชั้นปี
      3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรมโครงการ
  4. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการประเมินตามข้อ 3
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระบบการทำสื่อการสอนออนไลน์ E-learning/ SPOC
  6. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นปีที่ 4 และ 6 (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :