รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาล –

  ศาสตร์

  ๒.   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๕ (เกียรตินิยมอันดับ ๒)

  ขึ้นไป

  ๓.   มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Paper Based ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ TOEFL Computer Based หรือ TOEFL Internet Based หรือ TOEFL – ITP เทียบเท่า ๔๘๐ คะแนนขึ้นไป

  ๔.   มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสอนวิชาการ หรือวิชาชีพ ในสาขาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การสอน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการเบื้องต้น และกิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๒๒,๕oo บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :