รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  23 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  29 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิระดับปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหาร การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  -        มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

  IELTS (Academic Module) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ

  TOEFL IBT (Internet Based) 40 คะแนนขึ้นไป หรือ

  TOEFL-ITP 433 คะแนนขึ้นไป หรือ

  TOEFL-CBT 120 คะแนนขึ้นไป หรือ

  MU GRAD Test 48 คะแนนขึ้นไป

           และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผล   

           คะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  -        มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น MS-Word, MS-Excel สามารถใช้สถิติพื้นฐาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป และ Social network ได้เป็นอย่างดี

  -        มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ จัดการข้อมูล สรุปเหตุผลเสนอแนะ และการนำเสนอรายงาน

  -        มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง

  -        มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคล

  -        สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้

  -        หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติทั่วไป

                1. ชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

                2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในประเทศไทย

  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

               1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง          

                  2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค. กำหนด

                  3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

                  4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

                  5. เป็นบุคคลล้มละลาย

                  6. เคยถูกจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

                  7. เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือ  

                      องค์การระหว่างประเทศ

                  8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

               9. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

      1. บริหารจัดการการดำเนินงานด้านการจัดสอบ จัดอบรม จัดประชุม

      2. ดูแลระบบการลงทะเบียน การประสานงานเกี่ยวกับการสอบและการตรวจข้อสอบ

      3. จัดทำรายงานและสรุปค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฯ แต่ละครั้ง

      4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และบัญชีรับจ่ายเงินของศูนย์ฯ ทุกไตรมาส และทุกสิ้นปีงบประมาณ

      5. วางแผน วิเคราะห์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของศูนย์ฯ

      6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

      7. ร่าง/พิมพ์/จัดทำเอกสารราชการ เช่น หนังสือเชิญประชุม  เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึก
         และจัดทำรายงานผลการประชุม และโครงการต่าง ๆ

      8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการสอบคัดเลือก         สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน              คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

  สวัสดิการ                   ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  ประเมินทดลองงาน 6 เดือน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ