รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  12 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำวิจัย เคยได้รับทุนวิจัย หรือเคยได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งบทความดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท  คุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       คุณวุฒิระดับปริญญาเอก

        1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ ในสาขาการพัฒนา หรือสาขาการศึกษา

        2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEFL – IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                     - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                     - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test 80 คะแนน

           และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

       3. มีประสบการณ์การทำวิจัย เคยได้รับทุนวิจัย หรือเคยได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการซึ่งบทความดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก         

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      คุณวุฒิระดับปริญญาโท

       1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์ ในสาขาการพัฒนา หรือสาขาการศึกษา

       2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

  -TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

  - IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ

  - TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ

  - TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ

  - MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป

          และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

       3. มีประสบการณ์การทำวิจัย เคยได้รับทุนวิจัย หรือเคยได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ  ซึ่งบทความดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก                    

   

  คุณสมบัติทั่วไป  

      1. ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 

      2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

      3. มีสัญชาติไทย

  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

  พรรคการเมือง

       2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ กบค.กำหนด

       3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

       4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

       5. เป็นบุคคลล้มละลาย

        6.  เคยถูกจำคุกโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

       7. เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

       8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย

       9. เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

       10. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของส่วนราชการอื่นในเวลาเดียวกัน

       11. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชาย) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการละเว้นให้เข้ารับราชการทหาร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ   

           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา  การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก : 

  - สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท  คุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม

   

 • หมายเหตุ :
  ประเมินทดลองงาน 6 เดือน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ