รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการช่างทันตกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  2 เมษายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 เมษายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม

  2. อายุ 25-40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. เบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบ ERP ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลังปริญญา รวมถึงการตรวจรับคืน ดูแลความเรียบร้อย และส่งซ่อม เป็นต้น

  2. เตรียม Mold, Model แบบต่างๆ และทำฟันด้วย Epoxy เพื่อเตรียมให้สำหรับนักศึกษาในระดับต่างๆ และสแกน Model Digital ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  3. ทำทะเบียนบัญชีการส่งงานของห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนและระบบค่าตอบแทนของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฯ รวมถึงการค้นหา Study Model ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการส่งงาน จัดทำสถิติและรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ช่วยงานการเรียนการสอนของนักศึกษาและคุมการปฏิบัติงาน Lab

  5. ทำเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน การเทแบบพิมพ์ ให้แก่คลินิกฯ ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบภาคปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

   - ฯลฯ           

  ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ