รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับการพิจารณา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑) มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี

  ๒) มีทักษะ ความสามารถในด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

  ๓) มีความสามารถในการประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  ๔) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet Explorer ฯลฯ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รับผิดชอบงานด้านทุนการศึกษา การทำงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น การสำรวจความพึงพอใจนายจ้าง  การสำรวจความผูกพันของผู้สำเร็จการศึกษา การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา การจัดทำ สรุปผลการประเมินในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 22,750 บาท/เดือน

  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ทุนการศึกษาบุตร/ สิทธิการลาตามประกาศฯ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ สวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อน/เงินสงเคราะห์กรณีต่างๆ เป็นต้น

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414125 ext. 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ