รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  26 มกราคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  26 มกราคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาและจัดระบบสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจให้บริการ และมีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารได้ดี
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านเทคนิคห้องสมุดและงานบริการทั่วไปของห้องสมุด
  2. สอนวิธีการใช้สารสนเทศแก่ผู้รับบริการ
  3. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร งานทะเบียนวารสาร งานทวงถาม งานบริการ งานดรรชนีวารสาร
   และงานฐานข้อมูลสารสนเทศ
  4. งานบริการ ช่วยการค้นคว้า และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

  - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ