รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางสเปกโตรสโคปีของโปรตีน (ตำแหน่งที่ 4))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  8 มีนาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี (Biochemistry) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical  

      Sciences) (Medical Technology)

  1. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ด้านการใช้เครื่องมือกลุ่มตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ (physicochemical properties) และ

  ทางสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) เช่น High Performance Liquid Chromatography, Capillary

       Electrophoresis, Circular Dichroism spectroscopy, Particle size and zeta potential analysis

  •  
  • ด้านงานวิจัยด้านโปรตีนหรือสารชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง รูปแบบ คุณสมบัติ   

            และ/หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ต่างๆ

  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อ    

  ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ  

  ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ    

      TOEFL-CBT MU GRAD Test

  นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้

  แต่ต้องส่งผลคะแนนฯ ก่อนวันสอบข้อเขียน โดยติดต่อคุณสุนารี 02-441-0917)

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงานและช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฏหมาย

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่องมือกลุ่มตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และทางสเปกโตรสโคปี (Spectroscopy) พร้อมโปรแกรมควบคุมและวิเคราะห์ ปรับค่าตัวแปรและสภาวะการวิเคราะห์ให้เหมาะสม ดูแลรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพของเครื่องฯ จัดทำโปรแกรมสอบเทียบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการทั้งในส่วนการ วางแผน ออกแบบ ประยุกต์พัฒนาวิธีวิเคราะห์โปรตีน     ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม แปรผลความสัมพันธ์และความสอดคล้องของค่าที่ได้จากแต่ละเทคนิควิเคราะห์เพื่อประมวลข้อมูลโครงสร้างและคุณสมบัติของโปรตีนอย่างเป็นระบบและครบความต้องการตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ICH guideline สอดคล้องตามคุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
  3. จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการตรวจวิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  6. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917 ต่อ 0 คุณสุนารี ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ