รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุมคุณภาพ (ตำแหน่งที่ 5))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  8 มีนาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบโปรตีนและมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ทดสอบโปรตีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) หรือมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อ    

  ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี โดยมีผลคะแนน TOEIC ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module)    

  ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) ๒๙ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้น  

  ไปหรือ TOEFL-CBT คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๓๖ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มี

  ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ณ วันที่ยื่นใบ

  สมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้แต่ต้องส่งผลคะแนนฯ ก่อนวันสอบข้อเขียน โดยติดต่อคุณสุนารี 02-441-0917)

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบ และช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  2. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต และการตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด
  3. สุ่มตัวอย่าง รับตัวอย่าง จัดการตัวอย่าง และวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์
  4. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นระเบียบ พร้อมทั้งได้รับการบำรุงรักษาและสอบเทียบที่เหมาะสมอยู่เสมอให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
  5. ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
  6. จัดการเอกสารต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0917 ต่อ 0 คุณสุนารี ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ