รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  2.  เพศชาย  อายุไม่เกิน 35  ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน หรือโปรแกรมทางสถิติ

  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอ่านออก เขียนได้ ในระดับพอใช้

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การเตรียมเอกสารในงานวิจัยและทดสอบ
  2. ปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบ และการป้อนสารทดสอบในสัตว์ทดลอง
  3. ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง
  5. การเตรียมน้ำ อาหารเลี้ยงสัตว์ทดลอง
  6. การทำความสะอาดพื้นที่อาคารปฏิบัติการวิจัย และวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง

         7.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                     โดยการสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :  11,500  บาท  (ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :