รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (สวัสดิการนักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและบริการการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  8 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  20 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  3. สามารถใช้ Program Computer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย พูด อ่าน เขียน พิมพ์ได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสวัสดิการนักศึกษา

  1. ด้านนักศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันราชการทหาร
  2. ด้านทุนการศึกษา
  3. ด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ)
  4. ด้านเงินกู้ยืมฉุกเฉิน
  5. ด้านนักศึกษาทำงานพิเศษ
  6. ด้านการศึกษาต่อและตำแหน่งงาน
  7. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
  8. ด้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  9. ด้านวินัยนักศึกษา
  10. ด้านักศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาระหว่างประเทศ

  งานมอบหมายพิเศษ ด้านสวัสดิการนักศึกษา

  1. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. โครงการนิทรรศการโครงงานวิจัย ระดับปริญญาตรี
  3. กิจกรรมพิเศษ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19500 บาท

  2. ประกันสังคม

  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. สหกรณ์ออมทรัพย์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585606
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ