รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (ฝ่ายวิศวกรรมบริการ)
 • จำนวน :
  6 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มีนาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 เมษายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย  อายุไม่เกิน  30  ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจช่างก่อสร้าง และช่างอุตสาหกรรม
  3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  5. สามารถปฏิบัติงานเวร/นอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าต่างๆ ภายในคณะฯ
  2. ติดตั้งปลั๊กไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร
  3. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด, เครื่องยนต์ดับเพลิง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ปั๊มสูบน้ำ และเครื่องยนต์อื่นๆ รวมทั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมและก่อสร้างเกี่ยวกับงานไม้ทุกชนิด
  5. ซ่อมกระเบื้องยาง กระเบื้องเคลือบ แผ่นปูนปูทางเดิน อิฐตัวหนอน ยางกันชน กันลื่น เหล็กกันชน งานไม้ ก่ออิฐ ฉาบปูนต่างๆ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบปฏิบัติงาน 3 - 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าตอบแทน  :         คุณวุฒิ ปวส.  เงินเดือน 14,950 บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 148
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :