รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์ (หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  2 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  5
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขารังสีเทคนิค ตามที่ ก.พ.รับรอง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

  2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ืางการบริหาร หรือการประกันคุณภาพงาน

  3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

  4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5.ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นหรือระดับกลางขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก และ ให้หัวหน้าส่วนงานส่งเข้ารับการอบรมภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง

  6.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ วันที่ 9  มีนาคม 2560 ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  • IELTS (Academic Module)                 ไม่ต่ำกว่า      3    คะแนน  หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)              ไม่ต่ำกว่า    29   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - ITP                                     ไม่ต่ำกว่า  390   คะแนน  หรือ
  • TOEFL - CBT                                    ไม่ต่ำกว่า    90   คะแนน  หรือ
  • TOEIC                                             ไม่ต่ำกว่า  400   คะแนน  หรือ
  • MU GRAD Test                                  ไม่ต่ำกว่า   36   คะแนน  หรือ
  • MU – ELT                                         ไม่ต่ำกว่า    56  คะแนน

  7.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  8.เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ กรณีเป็นบุคคลภายนอก หากได้รับการคัดเลือกจะต้องบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ส่วนงาน)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.กำกับดูแล งาน และ บุคลากรในหน่วยรังสีวิทยาวินิจฉัย ให้สามารถให้การบริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงาน เช่น งานประกันคุณภาพงาน การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด  และและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  2.จัดทำแผน ควบคุม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และตรวจสอบ / โครงการ หรือกิจกรรมด้านบริการรังสีวิทยาวินิจฉัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักของ ภาควิชารังสีวิทยา โดยประสานงานกับหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หรือหัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์ บุคลากร และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ เพื่อให้งานด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เงินเดือนขั้นต่ำ 19,500 บาท 

  ปริญญาโท  เงินเดือนขั้นต่ำ 22,750 บาท 

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 149
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :