รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สูตรผลิตภัณฑ์ )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เปิดรับสมัคร :
  27 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมหรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารและหรือโภชนาการ
  2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมหรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  3. มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และทดสอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
  4. พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ต้องมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (internet Based) ๒๙   หรือ TOEFL-ITP ๓๙๐ คะแนนขึ้นไป  หรือ TOEFL-CBT ๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD TEST ๓๖ คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สูตรผลิตภัณฑ์
  2. ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ
  3. ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผนและร่วมจัดทำแบบข้อเสนอโครงร่างการวิจัยและหรือดำเนินงานวิจัยและหรือร่วมในการวิจัย
  4. ประสานงานในการยื่นขออนุมัติศึกษาวิจัยในมนุษย์
  5. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และจัดส่งรายงาน
  6. ประสานงานในการนำงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
  7. ประสานงานในการนำผลงานไปตีพิมพ์
  8. ประสานงานในการนำผลงานไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2380 ต่อ 142
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :