รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (ทำงานวิจัยและงานพัฒนา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านการส่งเสริมหรือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข หรือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  2. มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านการส่งเสริมหรือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  3. สามารถเขียนผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีหลักฐานการผ่านทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้
  • IELTS (Academic Modute) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
  • TOEFL- IBT (lnternet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ
  • TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
  • TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน

        5. สนใจทำงานวิจัยและพัฒนางานสุขภาพของประชาชน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านการวิจัย

  ทำงานวิจัยและงานพัฒนา เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมอาหาร โภชนาการ หรือสุขภาพของประชากรในวัยต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการการส่งเสริมสุขภาพหรือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน องค์กร และสังคม

              พัฒนาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับเสนอแหล่งทุนต่าง  ๆ  บริหารจัดการและร่วมดำเนินงานวิจัยกับทีมงานและชุมชน เขียนรายงานวิจัย เอกสารทางวิชาการและนำเสนองานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  งานด้านบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงาน

              จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายนักวิชาการสาขาต่างๆ หรือการจัดเสวนาประชุมทางวิชาการต่าง ๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๓๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2380 ต่อ 142
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :