รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้
  ๔. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน หรือการบัญชี อย่างน้อย 1 ปี (โปรดแนบเอกสารใบรับรองประสบการณ์ทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา)

  ๕. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี และ/หรือความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๖. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ SAP/ERP
  ๒. จัดทำงบการเงิน ใบจองงบประมาณ จำแนกแหล่งเงิน

  ๓. จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงินตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร และจัดทำฎีกาเบิกเงิน

  ๔. ดูแล และตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน และการบัญชี ในส่วนทุนอุดหนุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ

  ๕. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน

  ๖. ออกแบบระบบงานด้านการเงิน และการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของงานประจำ

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐.- บาท

  สวัสดิการ มีประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ๒๐,๐๐๐.- บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๓ ถึง ๗ ต่อ ๑๑๒๐
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :