รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาชีววิทยา สัตววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ชีวเคมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สัตวศาสตร์)

        2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

        3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

        4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

         5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การจัดทำระบบตามหลักการ OECD GLP
   1. เขียนโครงการวิจัย (protocol)
   2. จัดทำ Study Plan
   3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์/สารทดสอบ
   4. การป้อนสารทดสอบให้สัตว์ทดลอง
   5. การจัดการการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
   6. การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง
   7. การดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

       2.  งานบริการวิชาการ

                  2.1  เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

       3.  ธำรงรักษาระบบประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

       4.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,750  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :