รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนตามวันที่กำหนด จะไม่พิจารณาใบสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                     - IELTS (Academic Module)              ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                     - TOEFL IBT (Internet Based)            ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                     - TOEFL - ITP                               ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                     - TOEFL - CBT                              ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                     - TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test                            ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ Website และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงาน Graphic Design

  ๔. มีความรู้ ทักษะความสามารถพัฒนาระบบด้วย PHP, CSS, MySQL, JavaScript

  ๕. มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารและเครื่องแม่ข่าย เช่น ระบบ LAN, Server

  ๖. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ  ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ตามความต้องการของหน่วยงาน

  ๒. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง และคู่มือคำอธิบายชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง

  ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ๔. ให้บริการวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอก วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน

  ๒. สอบปฏิบัติ

  ๓. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 19500

  ประกันสังคม

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :