รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (บุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล สนง. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  3-5 ปีและมีประสบการร์การติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาโททาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ในวิชาการศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดการศึกษาและข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  7. มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ
  8. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน) ในระดับดี/ดีมาก มีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ

  - TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน หรือ

  - TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

  - TOEIC  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน        

  - MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

  ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ประกอบการสมัคร ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียกบรรจุ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ ประกอบการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ และในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

   9. มีประสบการณ์การงานบริหารบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป  

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการเกี่ยวกับ การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พัฒนาบุคลากร ขอทุนสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการ การลา เกษียณอายุ ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บริหารจัดการเอกสารและฐานข้อมูลของหน่วยทรัพยากรบุคคล หนังสือเสนอขออนุมัติ จัดทำรายงานข้อมูลบุคคลเสนอต่อฝ่ายงานต่างๆ ดูแลเว็บไซต์งานทรัพยากรบุคคล และงานส่วนรวมอื่นของสถาบันฯ
  2. งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานและบริหารจัดการการสรรหา บรรจุ และจ้างต่อลูกจ้างชาวต่างประเทศ บริหารจัดการการขอตำแหน่งทางวิชาการ บริหารจัดการเอกสาร/ประสานงาน ดูแลต้อนรับชาวต่างประเทศของสถาบันฯ งานที่เกี่ยวข้องในงานทรัพยากรบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ และงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (Shortlisted candidates)
  • รอบสอง สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (ไทย-ภาษาอังกฤษ)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เดือนละ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 0201-4 ต่อ 218
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :