ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
หน้าแรก สาระน่ารู้ ประกาศ / ข้อบังคับ
   
ประกาศ / ข้อบังคับ
 
 
ค้นหา Keyword ในหน้านี้  
     
     
       
 
 
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔
 
 
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
 
 
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๒
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
     
Talent Management
 
   
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๘
    ซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการ Talent Management และ Research Reward
    ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการ Talent Management พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิกประกาศ)
     
     
Research Reward
 
   
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการ : Research Reward พ.ศ. ๒๕๕๗
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการ : Research Reward พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิกประกาศ)
 
 
 
 
 
 
 
  คลิปแนะนำโครงการ : Research Reward
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามโครงการ : Research Reward พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิกประกาศ)
     
     
ความก้าวหน้าในสายงาน
 
 
 
 
สายวิชาการ
     
ข้อบังคับฯ
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
ประกาศฯ
 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๗
 
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส)
 
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) - Word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
 
      Criteria and Procedure for Academic Ranking Request for University Employees, University Employees of (Name of Faculty / College / Institute / Center), College Employees with Research and Teaching Duties, and Part-time Lecturers
 
  Academic Ranking Request Form (Kor Por Or 03 Form Revision/2)
 
  Academic Promotion Review Committee Notification Re: Guidelines for Academic Title Applicant, Committee and Concerned Officials, B.E. 2557 (2014)
 
 
       
      หนังสือเวียน
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
     
 
 
สายสนับสนุน
     
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๗
       
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
การสรรหาและคัดเลือก
 
 
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลการบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิกประกาศ)
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชื่อ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย(ยกเลิกประกาศ)
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
หนังสือเวียน
 
 
 
 
หนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๖๙๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เรื่องการซักซ้อมการบริหารอัตรากำลัง (เพิ่มเติม)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
     
     
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 
 
     
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   
     
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
       
     
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิกประกาศ)
       
     
หนังสือเวียน
 
 
 
 
 
 
     
     
เงินเดือนและค่าตอบแทน
 
 
     
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
       
     
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การจ่ายเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิกประกาศ)
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
การวางแผนทรัพยากรบุคคล
 
 
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
     
   
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดวันให้เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
       
     

ลูกจ้าง

     
    ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔
    ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๐
    ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๙
    ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๘
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
    บันทึกการแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับระบบตำแหน่งลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๓
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ ๔)
    แบบประเมินการปรับสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้มหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี (แบบ ลจ.๓๙)
    การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์
     
 
     
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     

You are visitor number Since November 20, 2009
กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: November 20, 2009