(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   
Download แบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
 
 
 
 
 

 

Human Resources Division, Mahidol University
999 Office of the President, 4th Floor
Salaya District, Phutthamonthon, Nakorn Prathom 73170
Tel : 02-8496286 Fax : 02-8496287