หน้าแรก > สาระน่ารู้ > บทความ MU HR > เดือนเมษายน
    บทความ Division of Human Resource   

เดือนเมษายน   
 
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะได้รับเมื่อพ้นจากราชการ
 ปราณีต  กลิ่นสังข์ี
กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ทำให้มีข้าราชการบางส่วนต้องพ้นจากราชการไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดหรือตามความสมัครใจนั้น เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวและข้าราชการที่จะต้องพ้น
จากราชการในกรณีต่าง ๆ  ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางราชการ โดยเฉพาะเรื่องของบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ รวมถึงเงินจากกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (กบข.)    

     กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำตารางสรุปหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะได้รับเมื่อพ้นจากราชการ ความหมายและวิธีการในการขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ  บำเหน็จดำรงชีพ และเงิน กบข. มานำเสนอ  โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนข้าราชการทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และประกอบการตัดสินใจสำหรับกลุ่มท
ี่กำลัง คิดจะเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

 

ตารางสรุปหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่จะได้รับเมื่อพ้นจากราชการ

          

 

เหตุออกจากราชการ

 

อายุราชการ

(รวมเวลาทวีคูณ)

สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

เงินที่จะได้รับจาก

กระทรวงการคลัง

กบข.

     ลาออก

     ให้ออก

     ปลดออก

ไม่ถึง ๑๐ ปี

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

๑๐ ปีขึ้นไป

แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี

บำเหน็จ

บำเหน็จ

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

๒๕ ปีขึ้นไป

บำนาญ

บำนาญ และ

บำเหน็จดำรงชีพ

ประเดิม (ถ้ามี) + ชดเชย +สะสม+ สมทบ+ผลประโยชน์

หรือเลือกรับบำเหน็จ

บำเหน็จ

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

      เกษียณ

      สูงอายุ

      ทุพพลภาพ

      ทดแทน 

ไม่ถึง ๑ ปี

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

๑ ปีแต่ไม่ถึง ๑๐ ปี

บำเหน็จ

บำเหน็จ

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

๑๐ ปีขึ้นไป

บำนาญ

บำนาญ และ

บำเหน็จดำรงชีพ

ประเดิม (ถ้ามี) + ชดเชย +สะสม+ สมทบ+ผลประโยชน์

หรือเลือกรับบำเหน็จ

บำเหน็จ

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

      เสียชีวิต (ปกติ)

ไม่ถึง ๑ ปี

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

๑ ปีขึ้นไป

บำเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอด

(เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

      เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

      เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ

บำเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอด

(๓๐ เท่าบำนาญ)*

เงินช่วยพิเศษ

(๓ เท่าบำนาญ)

-

      ไล่ออก

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

      โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการ

     ตาม พ.ร.บ. กบข.

-

-

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * กรณีขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (๑๕ เท่า แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ไปแล้ว จะได้รับ ๑๕ เท่า  และเงินที่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของบำเหน็จดำรงชีพที่เหลือ

หมายเหตุ
                :     ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ถือว่า  ออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน
                :    การนับเวลาราชการ เพื่อเกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ จะนับจากวันที่บรรจุเข้ารับราชการจนถึงวันที่พ้นจากราชการรวมกับเวลาราชการทวีคูณ  
กรณีมีเศษของปีถึง ๖ เดือน ให้นับเป็น ๑ ปี   เช่น  เวลาราชการ ๙ ปี ๖ เดือน ให้ถือว่าเป็น ๑๐ ปี
                :    สมาชิก กบข. ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐  และเลือกไม่สะสมเงินเข้ากองทุน  เมื่อพ้นสมาชิกภาพ บัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจาก
กบข.  จะเป็น ๐ หากมีสิทธิรับหรือเลือกรับบำนาญ   จะได้รับเฉพาะเงินประเดิม   เงินชดเชยและผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว เท่านั้น

ความหมาย
                บำเหน็จ  หมายถึง   คือ เงินที่รัฐจ่ายให้เพียง ครั้งเดียว

                                                 การคำนวณ    อายุราชการ (ปี) Í เงินเดือนเดือนสุดท้าย

                บำนาญ  หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายให้เป็น รายเดือน จนถึงแก่กรรม
                                                การคำนวณ  
  
                                                     Ø   ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.
                                                                เวลาราชการ (ปี) Í เงินเดือนเดือนสุดท้าย (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.)
                                                                                                ๕๐
                                                                      (เศษของปีตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปปัดเป็น ๑ ปี)

                                                     Ø    ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.
                                                                เวลาราชการ (ปี) Í เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
                                                                                                                ๕๐
                                                                            (เศษของปีให้ใช้ทศนิยมสี่ตำแหน่ง)

                                                    หมายเหตุ  บำนาญจะได้รับเงินไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐  เดือนสุดท้าย

     บำเหน็จดำรงชีพ    หมายถึง    เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ ผู้ที่เลือกรับบำนาญ  จำนวนเงิน ๑๕ เท่า ของเงินบำนาญแต่  ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(กรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  จะได้รับจำนวน ๑๕ เท่าของเงินบำนาญแต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
                                        
     เงิน กบข.  ประกอบด้วย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินต่างๆ ดังกล่าว

     วิธีการในการขอรับบำเหน็จ  บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และเงินกองทุน กบข.

         เมื่อได้รับทราบประกาศเกษียณอายุราชการ หรือมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออก หรือให้ออกจากราชการได้ ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จ  บำนาญ 
และบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการ  ต้องกรอกและยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญและบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ ๕๓๐๐)  ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือที่กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย  มหิดล  ศาลายา   
  
     การขอรับเงิน กบข.

         ผู้ที่ขอรับบำเหน็จหรือบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องกรอกและยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน (แบบ กบข. รง ๐๐๘/๑/๒๕๕๑) และ/หรือ แบบแจ้งความ
ประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน  (แบบ กบข.บต. ๐๐๑/๒๕๕๑) กรณีที่ต้องการฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อหรือทยอยรับเงิน     
              เอกสารประกอบการขอรับเงิน กบข. (จำนวน ๑ ชุด)
                ๑. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ขอรับเงิน กบข. (เฉพาะหน้าที่ระบุชื่อธนาคาร / เลขที่บัญชี/
ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวไม่ใช้บัญชีร่วม)
                ๒. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (ถ้ามี)

            หมายเหตุ  สำเนาเอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงิน กบข.  ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ


ข่าวดีที่ควรทราบ

            การได้รับเงิน ๒,๐๐๐ บาท  ตามโครงการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ

            รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง และได้รับการยืนยันว่าข้าราชการผู้ที่
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๒   และได้รับเงินบำนาญไม่ถึง  ๑๕,๐๐๐ บาท  จะได้รับเงินตามโครงการเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐจำนวน ๒,๐๐๐ บาท    รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้มีมติให้เข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้รับการยืนยันว่าหากผู้ใดได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท 
มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

            โดยกรณีเป็นผู้รับบำนาญจะได้รับเงินดังกล่าวหลังจากกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินบำนาญแล้ว   และในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และ
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ  จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แล้วเสร็จก่อน จึงขอให้ส่วนงานที่ยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จหรือยังมิได้ดำเนินการ  ให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนบุคลากรในส่วนงานและส่งเงินสมทบไปที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บุคลากรดังกล่าว
ได้รับสิทธิในการรับเงินต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
กรุณาติดต่องาน HRM 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.๐-๒๘๔๙-๖๒๘๑-๒ หรือดูรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ หรือ กบข. ได้ที่
www.op.mahidol.ac.th/orpr