เรียน
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

     ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการสำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และการจัด"เขตสูบบุหรี่"เป็นการเฉพาะของบุคลากร/นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อ
          1.รายงานความชุกของการสูบบุหรี่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
          2.สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
          3.ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
          4.สำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2556 ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลการสำรวจจะนำไปใช้ประกอบการวางแผนงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหิดล และการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรต่อไป
     จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านกรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อความเที่ยงตรงของผลสำรวจ และเพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
     ทั้งนี้ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 และผู้ตอบแบบสำรวจมีสิทธิลุ้นรับรางวัล iPad Air ขนาดความจุ 16GB (บุคลากร)หรือทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท(นักศึกษา) ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิรับรางวัลให้ทราบทาง website ต่อไป
 
 

ขอแสดงความนับถือ
                    
 
 

Dear MU personnel and students, 
     The university is conducting a project to survey perception, attitude, smoking habit, and practice over non-smoker protection and smoking zoning for MU personneland students policy. This project attempts to collect the following information:

     1. Smoking prevalence in MU
     2. Smoking habit and attitude over smoking of MU personnel and student
     3. Factors that drive MU personnel and students to turn to smoking, which will be arranged by personal characteristics.
     4. Perception, attitude, and practice over non-smoker protection and smoking zoning for MU personnel and students policy.

     The survey consists of 34 questions. It will take approximately 10 minutes to complete it. The information on this survey will be used to consider measures and follow up effect of the policy for MU personnel and students’ well-being. For these reasons, please honestly answer the survey and we really appreciate your co-operative effort.   Your participation in this study will not affect your rights and all other employment benefits given to you by the University through your faculties, colleges, or institutes. Individual information collected from respondents will be kept strictly confidential and will not be disclosed in public.

     Please feel free to make a response from now to 10th January 2014 and be noted that those who make a response may win a prize, IPad Air 16 GB.
 
 

Best Regards
                   
คลิกที่ Banner ด้านล่างนี้ เพื่อเริ่มตอบแบบสำรวจ
Please choose below for selected survey type