ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
     
        มหาวิทยาลัยฯกำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้ รางวัลประจำปี ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่นๆ

        สำหรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี มหาวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบการประเมินผลที่ เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รูปแบบดังกล่าวเรียกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” โดยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า (Performance Agreement) หรือเรียกสั้นๆ ว่า PA ซึ่งการประเมินผลรูปแบบนี้จะมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา เพื่อ ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายและยอมรับผลการประเมินร่วมกันได้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย การสร้างสรรค์งานใหม่และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
ประเภทของการประเมิน
 
 
การประเมินผลการปฎิบัติงานแบบรายบุคคล (Performance Apprisal)
     
สายวิชาการ
     
     
     
     
     
สายสนับสนุน
     
     
     
     
     
     
ตำแหน่งประเภทบริหาร
     
     
     
     
     
     
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
การประเมินสมรรถนะ  (Competency)
     
     
     
Core Competency
     
     
   
     
Managerial Competency  
     
     
     
     
Functional Competency ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
     
     
     
     
     
     
     
     
Functional Competency ตำแหน่งอื่นๆ ในกองทรัพยากรบุคคล
     
     
     
 
 
แบบใบงานประกอบการจัดทำ Performance Agreement สายสนับสนุน
     
     
     
       
     
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     

You are visitor number Since November 20, 2009

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: November 20, 2009