โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขคนทำงาน
(Routine to Happiness : R2H)
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)


    เอกสารประกอบทั่วไป
   
  หนังสือที่ ศธ 0517/ว.5741 วันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง หนังสือติดตามแผนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่4 Excellence in management for sustainable organization ในส่วนของ Talent Workforce Engagement ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)
  -------------------------------------------------------------------------
  หนังสือที่ ศธ 0517/ว.4164 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization ในส่วนของ Talent Workforce Engagement ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)    |   [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]
  -------------------------------------------------------------------------
  หนังสือที่ ศธ 0517/ว2776 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งนักสร้างสุของค์กร/บุคลากรเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขคนทำงาน (Routine to Happiness : R2H) เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุ่ม Talent)
  -------------------------------------------------------------------------
  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 – 2562
  -------------------------------------------------------------------------
  คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพัน และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยโปรแกรม SPSS Ver.18
-------------------------------------------------------------------------
  โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ(ร่าง) กำหนดการอบรม (พฤษภาคม 2559)
-------------------------------------------------------------------------
  ทำความรู้จักกับข้อมูล โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กรด้วยหลักสูตร "การบริหารจัดการองค์กรสู่ความสุขของคนทำงาน" (Routine to Happiness : R2H)
-------------------------------------------------------------------------
  แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ (ยืนยันรายชื่อ/การเดินทาง/การเข้าพัก/อาหาร)
-------------------------------------------------------------------------
          

รายชื่อ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 29 และ 30 พฤษภาคม 2559
คุยกับข้อมูลความผูกพันและความสุข: การค้นหาปัญหาและแนวทาง การสร้างความผูกพันและความสุข ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุข (Happiness Action Plan) เพื่อเติมเต็มความสุขให้องค์กร โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
การติดตามประเมินผล โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ภาพกิจกรรม R2R รุ่นที่ 1

รายชื่อ รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2559
คุยกับข้อมูลความผูกพันและความสุข: การค้นหาปัญหาและแนวทาง การสร้างความผูกพันและความสุข ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างสุข (Happiness Action Plan) เพื่อเติมเต็มความสุขให้องค์กร โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
การติดตามประเมินผล โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ภาพกิจกรรม R2H รุ่นที่ 2

 

Human Resources Division, Mahidol University
999 Office of the President, 4th Floor
Salaya District, Phutthamonthon, Nakorn Prathom 73170
Tel : 02-8496286 Fax : 02-8496287