ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
หน้าแรก สถิติจำนวนบุคลากร แผนภาพแสดงการกระจายอายุและแนวโน้มกลุ่มอายุของบุคลากร
   
แผนภาพและข้อมูลแสดงการกระจายอายุุของบุคลากร
 
 
   
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
     
     
แผนภาพและการกระจายอายุแยกตามประเภท
   
 
ข้อมูลการกระจายอายุของบุคลากรแยกตามส่วนงาน (ตามปีงบประมาณ)
 
   
     
ปีงบประมาณ 2558
     
     
     
คณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
สถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
วิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ศูนย์
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
     
วิทยาเขต
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
 
 
ข้อมูลการกระจายอายุของบุคลากรแยกตามส่วนงาน (ตามปีงบประมาณ)
 
   
     
ปีงบประมาณ 2557
     
     
     
คณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
สถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
วิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ศูนย์
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
     
วิทยาเขต
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
       
 
 
 
ข้อมูลการกระจายอายุของบุคลากรแยกตามส่วนงาน (ตามปีงบประมาณ)
 
   
     
ปีงบประมาณ 2556
     
     
     
คณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
สถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
วิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ศูนย์
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
     
วิทยาเขต
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
       
 
 
 
ข้อมูลการกระจายอายุของบุคลากรแยกตามส่วนงาน (ตามปีงบประมาณ)
 
   
     
ปีงบประมาณ 2555
     
     
     
คณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
สถาบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
วิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ศูนย์
 
 
 
 
 
 
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
 
 
ศูนย์ตรวจสอบภายใน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
     
วิทยาเขต
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (อยู่ในสำนักงานอธิการบดี)
 
 
       
 
 
   
     
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     

You are visitor number Since November 20, 2009

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: December 13, 2016->->