แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทบุคลากร
นักศึกษา
บุคคลภายนอก
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
สายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
อื่นๆ (สำหรับบุคลากรภายนอกหรือนักศึกษา)
สังกัด
เพศ
อายุ
ปี

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปาน กลางน้อยน้อยที่สุด
1. ท่านทราบขั้นตอนการติดต่อประสานและผู้รับผิดชอบของกอง/ศูนย์อย่างชัดเจน
2. ท่านได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
3. ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้
ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปาน กลางน้อยน้อยที่สุด
4. ผู้ให้บริการที่ท่านติดต่อด้วยมีความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
5. ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา
6. ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อท่านด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและให้เกียรติผู้มาติดต่อ
ระดับความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปาน กลางน้อยน้อยที่สุด
7. สถานที่ของกอง/ศูนย์ที่ท่านไปติดต่อมีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระบบ
8. จุดให้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนและเหมาะสม
9. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม ของกอง/ศูนย์
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปาน กลางน้อยน้อยที่สุด
10. ภาพรวมในการรับบริการครั้งนี้