Email : muhr@mahidol.ac.th    Support : 02-849 6239

วาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ
ส่วนงาน
ตำแหน่งบริหาร
ชื่อ - สกุล
ไม่พบข้อมูล
1
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ
2
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์
3
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์
4
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษเก่าสัมพันธ์ รศ. นพ. ปรีชา สุนทรานันท์
5
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ. ดร.ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
6
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศ. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์
7
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ. เอื้อมพร มัชฌิมวงค์
8
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ. นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
9
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ. ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
10
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ. กิติกร จามรดุสิต
11
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
12
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ. ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
13
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ นาง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
14
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นพ. สุรพร ลอยหา
15
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์
16
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นาง ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
17
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ. พญ. สุภาวดี ประคุณหังสิต
18
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นาย คณพศ เฟื่องฟุ้ง
19
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นาย มาโนชญ์ เหล็กดำรง
20
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นาง กิรติ สอนคุ้ม
21
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส. อนุช จิระวันชัยกุล
22
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นาง จริยา ปัญญา
23
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
24
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา นาย สมชาติ พนาเกษม
25
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นาย นิพนธ์ ครุฑเครือศรี
26
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย น.ส. มณีรัตน์ จอมพุก
27
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน น.ส. ปวีณา ลาวัณย์ศิริ
28
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นาง หฤทัย เที่ยงธรรม
29
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ น.ส. วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
30
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง นาย ธรรญา สุขสมัย
31
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ นาย ปัญญา ธำรงธีระกุล
32
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน นาง สุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
33
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
34
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา รศ. ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
35
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา นาย เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช
36
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ นาง วริยา ชินวรรโณ
37
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศ. ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
38
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์
39
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร. ฤดี สุราฤทธิ์
40
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
41
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ดร.ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
42
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
43
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ
44
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ดร.ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ
45
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช
46
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์
47
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ. ดร.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์
48
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ทพ. สมชาติ เราเจริญพร
49
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ผศ. ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
50
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ทพ. ปริย แก้วประดับ
51
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ทพญ. มณฑา เลาหศรีสกุล
52
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ทพ. นที นนท์ภาษโสภณ
53
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา
54
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ รศ. ดร.ทพ. สมชาย อุรพีพล
55
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ
56
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์
57
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
58
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ดร.ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
59
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา รศ. ดร.ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง
60
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต
61
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ดร.ทพญ. กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์
62
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
63
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ผศ. ดร. สุวรรณ ชุณหเรืองเดช
64
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รศ. ดร.ทพญ. โสภี ภูมิสวัสดิ์
65
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ทพ. ราชัย จึงสมจิตต์
66
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน ผศ. ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
67
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก รศ. ดร.ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธ
68
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก รศ. ดร.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย
69
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ศ.คลินิก ทพญ. วนิดา นิมมานนท์
70
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล
71
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว รศ. ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
72
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทพญ. รชยา จินตวลากร
73
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ทพญ. นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
74
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี
75
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ รศ. ดร.ทพ. ชลธชา ห้านิรัติศัย
76
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
77
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
78
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ศ. ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์
79
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ผศ. ดร. ศิริมา สงวนสิน
80
คณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
81
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์
82
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ นาย เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
83
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ. โชติรส พลับพลึง
84
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ. ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา
85
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ผศ. ดลินา ตันหยง
86
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ผศ. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
87
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ผศ. ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
88
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร นาง ธารารัตน์ ตาตะนันทน์
89
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุคต์ รศ. ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ
90
คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ. ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
91
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ. ดร. อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
92
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ. ดร. ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา
93
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผศ. วาสนา จิติมา
94
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร. ปรางทิพย์ ฉายพุทธ
95
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง ผศ. วชิรา วรรณสถิตย์
96
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ. ดร. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
97
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย
98
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ. ดร. ปิยะธิดา นาคะเกษียร
99
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นาย เวหา เกษมสุข
100
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ผศ. วีรยา จึงสมเจตไพศาล
101
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ผศ. ดร. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
102
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รศ. ดร. นารีรัตน์ จิตรมนตรี
103
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ผศ. ดร. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
104
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ผศ. ดร. อรพรรณ โตสิงห์
105
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ รศ. ดร. สุพร ดนัยดุษฎีกุล
106
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. กีรดา ไกรนุวัตร
107
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ น.ส. เสาวรส มีกุศล
108
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ. ดร. นิตยา สินสุกใส
109
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ รศ. ดร. วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
110
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ผศ. ศรัณยา โฆสิตะมงคล
111
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ผศ. ดร. พวงเพชร เกษรสมุทร
112
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ดร. วไลลักษณ์ พุ่มพวง
113
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
114
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
115
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
116
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. รณชัย คงสกนธ์
117
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นาวาอากาศเอก นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
118
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
119
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
120
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร
121
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นาวาอากาศโทหญิง พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
122
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
123
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
124
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช
125
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ร้อยเอก นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
126
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
127
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. พญ. เยาวนุช คงด่าน
128
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
129
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
130
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์
131
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
132
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พญ. ศนิ มลกุล
133
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
134
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. วินัย วนานุกูล
135
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. พญ. วรินี เล็กประเสริฐ
136
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ
137
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. กำธร มาลาธรรม
138
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
139
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. สยาม ค้าเจริญ
140
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นาง เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล
141
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผศ. นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
142
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศ.คลินิกเกียรติ นพ. ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
143
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นพ. สิทธาคม ผู้สันติ
144
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ศ. นพ. สมนึก สังฆานุภาพ
145
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
146
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นพ. ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์
147
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผศ. นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน์
148
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผศ. นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี
149
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ศ. นพ. อร่าม โรจนสกุล
150
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รศ. นพ. ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
151
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
152
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. เรณู พุกบุญมี
153
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. มุกดา เดชประพนธ์
154
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์
155
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์
156
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล
157
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
158
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี นาง กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
159
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รศ. นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
160
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันจักรีนฤบดินทร์ รศ. พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์
161
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ดร. วรรณภา ประไพพานิช
162
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร
163
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
164
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ผศ. ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
165
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ
166
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุชภาพชุมชน ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์
167
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์ นาง ชไมพร โนนศรีชัย
168
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ผศ. พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
169
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ผศ. พญ. สมใจ แดงประเสริฐ
170
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ผศ. พญ. วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา
171
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รศ. นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
172
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ผศ. นพ. กิติกุล ลีละวงศ์
173
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
174
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ผศ. พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า
175
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ศ. นพ. วชิร คชการ
176
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
177
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ. พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
178
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รศ. ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
179
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผศ. นพ. ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
180
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศ. นพ. มาโนช หล่อตระกูล
181
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. สุวรรณี พุทธิศรี
182
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์
183
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศ. นพ. วิชัย เอกพลากร
184
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
185
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ. พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย
186
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ผศ. นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
187
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา นพ. ภูริช ประณีตวตกุล
188
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รศ. พญ. ปราณี พลังวชิรา
189
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ. พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์
190
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศ. นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ์
191
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ
192
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
193
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ. นพ. ประชา นันท์นฤมิต
194
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ. นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
195
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผศ. นพ. ธนิต วีรังคบุตร
196
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ. พญ. โฉมชบา สิรินันทน์
197
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
198
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช (คนที่ 1) ศ. พญ. สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
199
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดี (คนที่ 2) ศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย
200
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
201
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. พญ. อุบลรัตน์ สันตวัตร
202
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ. นพ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์
203
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศ. พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
204
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
205
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ รศ. รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์
206
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์
207
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์
208
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รศ. นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
209
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รศ. นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
210
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์
211
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
212
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ. นพ. อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
213
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
214
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ผศ. นพ. ยุทธนา อุดมพร
215
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
216
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ.คลินิก นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
217
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รศ. นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร
218
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร
219
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พญ. มนัสวี จรดล
220
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รศ. พญ. นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
221
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร น.ส. ศศิธร สุขถมยา
222
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. ทพญ. จันทิมา รุ่งเรืองชัย
223
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
224
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ. พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง
225
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ผศ. นพ. จักรพงศ์ นะมาตร์
226
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. สุนันทา ฉันทกาญจน์
227
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ
228
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ศ. วรรณี กัณฐกมาลากุล
229
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. นพ. พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์
230
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. นพ. ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
231
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ผศ. พญ. วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร
232
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา ศ. พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
233
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา รศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
234
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ รศ. นพ. วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
235
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ รศ. นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย
236
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา รศ. พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร
237
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา รศ. สิริจิต วงศ์กำชัย
238
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ
239
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. นพ. บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน
240
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก รศ. พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล
241
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. พญ. อุไรวรรณ พานิช
242
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. พญ. สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล
243
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ. นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์
244
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ผศ. นพ. ตรงธรรม ทองดี
245
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ศ. พญ. ธารารัชต์ ธารากุล
246
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ. พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี
247
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด นพ. วิโรจน์ จงกลวัฒนา
248
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ
249
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ผศ. นพ. กมล อุดล
250
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผศ. นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์
251
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
252
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รศ. พญ. สุวัฒณี คุปติวุฒิ
253
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ศ.คลินิก นพ. พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง
254
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
255
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด รศ. นพ. สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ
256
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ผศ. พญ. วัฒนา วัฒนาภา
257
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
258
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ผศ. นพ. ภาวิน เกษกุล
259
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
260
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ. ทิพา ชาคร
261
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พญ. ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ
262
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รศ. นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
263
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นาง สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย
264
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ผศ. พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์
265
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ผศ. พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์
266
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย
267
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุโกศล
268
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รศ. นพ. ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
269
คณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
270
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
271
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
272
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ภกญ. มัลลิกา ชมนาวัง
273
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นาย วิชิต โนสูงเนิน
274
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น.ส. ศิตาพร ยังคง
275
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. บุษบา จินดาวิจักษณ์
276
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม รศ. ดร.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
277
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ผศ. ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ
278
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม รศ. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
279
คณะเภสัชศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม นาย ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
280
คณะเภสัชศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม น.ส. อัญชลี จินตพัฒนากิจ
281
คณะเภสัชศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม รศ. ดร.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล
282
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี ศ. ดร.ภกญ. ลีณา สุนทรสุข
283
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล
284
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ นาย ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
285
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ดร.ภกญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
286
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย ผศ. ดร.ภกญ. วีณา นุกูลการ
287
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ผศ. ดร.ภกญ. วรวรรณ กิจผาติ
288
คณะเภสัชศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
289
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอาหารเคมี ดร.ภกญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
290
คณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
291
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
292
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
293
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. สมคิด อมรสมานกุล
294
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นาย ณัฐพล อ่อนปาน
295
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา รศ. วัฒนา วีรชาติยานุกูล
296
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ศ. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
297
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ผศ. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
298
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ธนากร โอสถจันทร์
299
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
300
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ นาย ระพี บุญเปลื้อง
301
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
302
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. ดร. ไกร มีมล
303
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ รศ. ชนม์ทิตา รัตนกุล
304
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ รศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน
305
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเคมี รศ. ปราณี ภิญโญชีพ
306
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
307
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร. ผดุงศรี ดับส์
308
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. อรุณี ธิติธัญญานนท์
309
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. จิรันดร ยูวะนิยม
310
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา นาย ศิรวิทย์ สิตปรีชา
311
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ. ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
312
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา ผศ. ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
313
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา นาย สมพงษ์ นาคพินิจ
314
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ รศ. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
315
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ นาง อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
316
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
317
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
318
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รศ. ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
319
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ. ขวัญ อารยะธนิตกุล
320
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ นาย อัศวิน สินทรัพย์
321
คณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ธนายุส ธนธิติ
322
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผศ. ประฤดา สุริยันต์
323
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ นาย ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
324
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นาง ยุวดี ถิรธราดล
325
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รศ. เจริญศรี มิตรภานนท์
326
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร นาง อมรรัตน์ ฉายรัตน์
327
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ผศ. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
328
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน น.ส. ปวิตรา จิรวีรกูล
329
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ นาง ผกาพร เพ็งศาสตร์
330
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา นาย พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
331
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
332
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
333
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน
334
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร. ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
335
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นาย ฆนัท พูลสวัสดิ์
336
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ธีรพร รับคำอินทร์
337
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
338
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. นริศ หนูหอม
339
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ
340
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ. ดร. สราวุธ เวชกิจ
341
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ. ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
342
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
343
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. ดร. พงศธร เศรษฐีธร
344
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
345
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผศ. ดร. ศุภชัญ ราษฎร์ศิริ
346
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผศ. ธนา สาตรา
347
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
348
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
349
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร.นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์
350
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร. พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
351
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศ. พญ. ศรีวิชา ครุฑสูตร
352
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร. ชำนาญ อภิวัฒนศร
353
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พญ. วิรงค์รอง เจียรกุล
354
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดร. สุรพล ยิ้มสำราญ
355
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร. วรัญญา ว่องวิทย์
356
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดร. อมรรัตน์ อรุณนวล
357
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศ. ดร.นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์
358
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร. นพดล ตั้งภักดี
359
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดร.นพ. สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
360
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พญ. ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
361
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
362
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ผศ. ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
363
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ผศ. ดร. พัชรา ศรีวิชัย
364
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
365
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. ดร.พญ. วัชรี อรุณสดใส
366
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ผศ. ดร. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
367
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ผศ. ดร. นิตยา อินทราวัฒนา
368
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ รศ. ดร. พารณ ดีคำย้อย
369
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ผศ. ดร.นพ. ดร วัฒนกุลพานิชย์
370
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว ผศ. ดร. องอาจ มหิทธิกร
371
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ผศ. ดร. อุไร ไชยศรี
372
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร รศ. ดร. กรุณี ขวัญบุญจัน
373
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
374
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.นสพ. พงศ์ราม รามสูต
375
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.สพญ. ญาณิน ลิมปานนท์
376
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน รศ. ดร. จรณิต แก้วกังวาล
377
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ผศ. ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
378
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ผศ. นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
379
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
380
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน รศ. ดร. มัลลิกา อิ่มวงศ์
381
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ผศ. ดร. อรภัค เรี่ยมทอง
382
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ. ลือชัย ศรีเงินยวง
383
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ศิริพร แย้มนิล
384
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผศ. ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ
385
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร ผศ. วรรณชลี โนริยา
386
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตนกรรมการเรียนรู้ น.ส. สุภาภรณ์ สงค์ประชา
387
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย รศ. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
388
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นาง ณัฐณีย์ มีมนต์
389
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ผศ. กมลพร สอนศรี
390
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ผศ. นักรบ ระวังการณ์
391
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ผศ. ดร. เสาวลี แก้วช่วย
392
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. ภัทรียา กิจเจริญ
393
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
394
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
395
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ผศ. วุฒินันท์ กันทะเตียน
396
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ผศ. เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
397
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ รศ. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
398
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ. นสพ. ปานเทพ รัตนากร
399
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ. ดร.สพญ. วลาสินี มูลอามาตย์
400
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย ผศ. ดร.นสพ. วิทวัช วิริยะรัตน์
401
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิชาการ น.ส. ขวัญวลัย มากล้น
402
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ผศ. นสพ. พิงพล จรูญรัตน์
403
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน นาย มาโนชญ์ ยินดี
404
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ดร.นสพ. สราวุฒิ ทักษิโณรส
405
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ดร.สพญ. สินีนาถ เจียมทวีบุญ
406
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ดร.นสพ. ปริญ สุวรรณประภา
407
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข รศ. ดร.สพญ. สุกัญญา มณีอินทร์
408
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
409
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. อังสนา บุญธรรม
410
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดี
411
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร รศ. ธราดล เก่งการพานิช
412
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ. สุนีย์ ละกำปั่น
413
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
414
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม ผศ. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ
415
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย รศ. ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล
416
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ ผศ. ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
417
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รศ. ดร. อาภาพร เผ่าวัฒนา
418
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รศ. สุรินธร กลัมพากร
419
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
420
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์
421
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ผศ. ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
422
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ ผศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
423
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ผศ. พีระ ครึกครื้นจิตร
424
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ผศ. ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช
425
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข รศ. สุคนธา คงศีล
426
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา ผศ. ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
427
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นาง สุภาวดี บุญชื่น
428
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา ผศ. เรวดี จงสุวัฒน์
429
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เรือเอก กิติพงษ์ หาญเจริญ
430
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม นาย ธวัช เพชรไทย
431
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้่อม ผศ. ธนาศรี สีหะบุตร
432
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
433
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร
434
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รศ. สุปรียา ตันสกุล
435
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
436
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. กัมปนาท ภักดีกุล
437
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง ผศ. อัจฉราพร ขำโสภา
438
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ รศ. สยาม อรุณศรีมรกต
439
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รศ. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
440
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ รศ. สุระ พัฒนเกียรติ
441
คณะกายภาพบำบัด คณบดีคณะกายภาพบำบัด รศ. ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
442
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
443
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
444
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
445
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ ผศ. กภ. ชมพูนุท สุวรรณศรี
446
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ. ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
447
คณะกายภาพบำบัด รองคณดีฝ่ายคลังและพัสดุ ผศ. ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ
448
บัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
449
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์
450
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. สุเทพ ไวยครุฑธา
451
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ธนดล ปริตรานันท์
452
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร. สมชัย ตระการรุ่ง
453
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. สุณีย์ กัลยะจิตร
454
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร. นภดล วณิชวรนันท์
455
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
456
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. นพ. สรชัย ศรีสุมะ
457
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รศ. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
458
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
459
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์
460
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย ผศ. สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
461
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รศ. นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์
462
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา รศ. ดร. จิราพร ชมพิกุล
463
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ผศ. ดร. อาภา ภัคภิญโญ
464
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา ดร. สถาพร สาธุการ
465
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. รศรินทร์ เกรย์
466
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ. ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร
467
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นาง พจนา หันจางสิทธิ์
468
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
469
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
470
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นาย อรรถพล กาญจนพงษ์พร
471
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ฝ่ายนโยบาย ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา นาย กฤษณ์ รักชาติเจริญ
472
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รศ. ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
473
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ดร. ธีรพงษ์ บุญรักษา
474
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผศ. ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ
475
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผศ. ดร. มรกต ไมยเออร์
476
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ดร. สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
477
สถาบันโภชนาการ ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ รศ. รัชนี คงคาฉุยฉาย
478
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผศ. ชนิดา ปโชติการ
479
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ น.ส. ริญ เจริญศิริ
480
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผศ. เอกราช เกตวัลห์
481
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผศ. ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
482
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
483
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ รศ. เฉลิมพร องศ์วรโสภณ
484
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง พัสดุและรายได้ นาย นริศร กิติยานันท์
485
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
486
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
487
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
488
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นาง นุชนาฎ รักษี
489
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
490
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศ. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน
491
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร. เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
492
วิทยาลัยการจัดการ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์
493
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ งานบริการวิชาการ รศ. วิชิตา รักธรรม
494
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ งานวิจัย รศ. สุขสรรค์ กันตะบุตร
495
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย นาย ดริน พันธุมโกมล
496
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
497
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาย กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
498
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. JOSEPH L. BOWMAN
499
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ นาย นพดล ถิรธราดล
500
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
501
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง น.ส. ปรารถนา ทศานนท์
502
วิทยาลัยนานาชาติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รศ. พิทยา จารุพูนผล
503
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ. ดร. สรายุทธ์ นาทะพันธ์
504
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
505
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ
506
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแผน รศ. ดร.นสพ. กำลัง ชุมพลบัญชร
507
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
508
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
509
วิทยาลัยราชสุดา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา
510
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ผศ. รานี เสงี่ยม
511
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ดร. สุธา เหลือลมัย
512
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ดร. ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
513
วิทยาลัยราชสุดา หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดร. วีระแมน นิยมพล
514
วิทยาลัยราชสุดา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา ดร. นัทธี เชียงชะนา
515
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ
516
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา ผศ. ดร. ประณมพร โภชนสมบูรณ์
517
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ผศ. ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
518
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายการคลัง พัฒนาคุณภาพ นโยบายและแผน ผศ. ดร.ทนพ. กิตติพงศ์ พูลชอบ
519
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผศ. ดร. เมตตา ปิ่นทอง
520
วิทยาลัยศาสนศึกษา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา รศ. นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์
521
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นาง รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
522
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส. พรจิตต์ หมีงาม
523
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล
524
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นสพ. เกรียงไกร ประการแก้ว
525
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา รศ. นพ. สุพรชัย กองพัฒนากูล
526
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีีฬา ผศ. เชิญโชค ศรขวัญ
527
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีีฬา นาง วรรณวิมล พินิจประภา
528
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีีฬา น.ส. บูรณรัตน์ ทรงพันธุ์
529
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ รศ. ดร.ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์