รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,629
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
774 (2.11%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,342 (36.42%)
พนักงานส่วนงาน
14,333 (39.13%)
พนักงานเงินรายได้
111 (0.3%)
พนักงานวิทยาลัย
803 (2.19%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
976 (2.66%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,172 (16.85%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
118 (0.32%)
รวม
36,629 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.