รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,483
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
785 (2.15%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,125 (35.98%)
พนักงานส่วนงาน
14,269 (39.11%)
พนักงานเงินรายได้
114 (0.31%)
พนักงานวิทยาลัย
828 (2.27%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,001 (2.74%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,243 (17.11%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
118 (0.32%)
รวม
36,483 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.