รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,684
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
933 (2.61%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
12,562 (35.2%)
พนักงานส่วนงาน
12,725 (35.66%)
พนักงานเงินรายได้
125 (0.35%)
พนักงานวิทยาลัย
863 (2.42%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,293 (3.62%)
ลูกจ้างเงินรายได้
7,072 (19.82%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
111 (0.31%)
รวม
35,684 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.