รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,129
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
873 (2.35%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,329 (35.9%)
พนักงานส่วนงาน
14,145 (38.1%)
พนักงานเงินรายได้
119 (0.32%)
พนักงานวิทยาลัย
841 (2.27%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,149 (3.09%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,557 (17.66%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
116 (0.31%)
รวม
37,129 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.