รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,300
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
931 (2.56%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,004 (35.82%)
พนักงานส่วนงาน
13,057 (35.97%)
พนักงานเงินรายได้
125 (0.34%)
พนักงานวิทยาลัย
858 (2.36%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,291 (3.56%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,924 (19.07%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
110 (0.3%)
รวม
36,300 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.