รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,913
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
879 (2.45%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,071 (36.4%)
พนักงานส่วนงาน
12,916 (35.96%)
พนักงานเงินรายได้
112 (0.31%)
พนักงานวิทยาลัย
849 (2.36%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,175 (3.27%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,798 (18.93%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
113 (0.31%)
รวม
35,913 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.