รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,044
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
730 (1.97%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,135 (35.46%)
พนักงานส่วนงาน
15,154 (40.91%)
พนักงานเงินรายได้
108 (0.29%)
พนักงานวิทยาลัย
732 (1.98%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
810 (2.19%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,252 (16.88%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.33%)
รวม
37,044 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.