รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,344
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
705 (1.89%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,413 (35.92%)
พนักงานส่วนงาน
15,309 (40.99%)
พนักงานเงินรายได้
107 (0.29%)
พนักงานวิทยาลัย
733 (1.96%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
809 (2.17%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,145 (16.46%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.33%)
รวม
37,344 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.