รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,415
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
936 (2.64%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
12,536 (35.4%)
พนักงานส่วนงาน
12,446 (35.14%)
พนักงานเงินรายได้
124 (0.35%)
พนักงานวิทยาลัย
863 (2.44%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,307 (3.69%)
ลูกจ้างเงินรายได้
7,095 (20.03%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
108 (0.3%)
รวม
35,415 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.