รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,605
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
752 (2%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,485 (35.86%)
พนักงานส่วนงาน
15,016 (39.93%)
พนักงานเงินรายได้
131 (0.35%)
พนักงานวิทยาลัย
793 (2.11%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
924 (2.46%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,323 (16.81%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
117 (0.31%)
รวม
37,605 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.