รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,672
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
916 (2.57%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
12,654 (35.47%)
พนักงานส่วนงาน
13,076 (36.66%)
พนักงานเงินรายได้
119 (0.33%)
พนักงานวิทยาลัย
852 (2.39%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,142 (3.2%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,802 (19.07%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
111 (0.31%)
รวม
35,672 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.