รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,810
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
885 (2.47%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
12,885 (35.98%)
พนักงานส่วนงาน
13,049 (36.44%)
พนักงานเงินรายได้
117 (0.33%)
พนักงานวิทยาลัย
857 (2.39%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,145 (3.2%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,761 (18.88%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
111 (0.31%)
รวม
35,810 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.