รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,120
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
875 (2.42%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,226 (36.62%)
พนักงานส่วนงาน
13,468 (37.29%)
พนักงานเงินรายได้
117 (0.32%)
พนักงานวิทยาลัย
846 (2.34%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,159 (3.21%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,317 (17.49%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
112 (0.31%)
รวม
36,120 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.