แสดงความยินดี  
   
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
   
 
  ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [รางวัล 2013TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards : สาขา Health Sciences]
  รศ.ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล [รางวัล 2013TRF-CHE-Scopus Researcher Awards : สาขา Health Sciences]
  ผศ.ทพญ.ดร.ศรัณยา ตันเจริญ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับ ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปี 2556
  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือก ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
   
  ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ
  ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
  ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
  ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
 
รางวัล จากงาน "2013 INST: The 9th Taipei International Invention Show & Technomart"
   
  ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ [รางวัลเหรียญทอง และ รางวัล Special Prize จาก IIPNF ประเทศมาเลเซีย]
  ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ [รางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัล Special Prize จาก WIIPA]
 
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556
   
  ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง
   
  รศ.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [สาขาการแต่งตำรา]
  รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ [สาขาการวิจัย]
  รศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [สาขาการประดิษฐ์]
  ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ [สาขาการประดิษฐ์]
  ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ [สาขาความเป็นครู]
  รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [สาขาความเป็นครู]
  ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [สาขาการบริการ]
  รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [สาขาการบริการ]
 
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ รางวัลผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "41st International Exhibition of Inventions of Geneva"
 
 
ดร.อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ เจนเซน คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ "รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช"
 
ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ดร.พัลลภา ปิติสันต์ และ ดร.วรพรรณ เรืองผกา ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ ในโครงการ "นวัตกรรมวาณิชย์ 2555 ภาคค้นหา Thai IT Tycoon"
 
ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย ประจำปี 2555"
 
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555"
 
ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555"
 
นายเดชไกร อ่อนละมัย พนักงานผลิตทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับ "รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2555 ประเภทรางวัลชมเชยพนักงานเลี้ยงสัตวท์ทดลอง"
 
 
     
     
 
  Last Updated : December 18, 2013