Spacer
 
 
  จริยธรรมในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ANIMAL CARE AND USE PROTOCOL
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
ให้ ยกเลิก แบบฟอร์ม MU - Protocol Format: 2nd Edition (June 2016) และ
   
ให้ ใช้ แบบฟอร์ม MU - Protocol Format: 3rd Edition (March 2017) เท่านั้น
   
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการ
     
   
 
 
   
   
  เว็บไซต์: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   
   
   
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ [สภาวิจัยแห่งชาติ]   จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [สภาวิจัยแห่งชาติ]
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eighth Edition   Guide for the Care and Use of Laboratory Animals : Eighth Edition
   
 
 
Spacer
Spacer
         
Spacer
 
  Last Updated : May 4, 2018