Spacer
 
 
  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
 
   
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนการสร้างนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีงานวิจัยทำอย่างต่อเนื่องและเต็มเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีโอกาสสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้มีทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยขึ้น
    โดยมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทุนปีละ 3 รอบ
   
รอบที่ 1 : ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
   
รอบที่ 2 : ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
   
รอบที่ 3 : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Spacer
Spacer
         
Spacer
 
  Last Updated : May 18, 2017  
Spacer