Spacer
 
 
  ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
 
    ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
   
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้
   
 
    กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี
   
    ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship)
   
ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มทำวิจัยให้มีผลงานวิจัยเบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไปได้
   
 
   
    ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมายและทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน
   
ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัย กับภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ (Multidisciplinary Research) สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ/ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีการร่วมมือกันในการกำหนดโจทย์วิจัย และมีหน่วยงานร่วมทุน เพื่อนำผลผลิตงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม และสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและ/หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยทุนนี้จะต้องมีการเจรจากับหน่วยงานร่วมทุนตั้งแต่เริ่มโครงการ
   
 
   
    ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
   
ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมกันทำงานวิจัยแบบที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Goal - Oriented) เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ครบวงจร เกิดเครือข่ายงานวิชาการในแนวราบที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงระหว่างคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการแสวงหาทุนวิจัย และความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน/ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม อันจะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะแก่สังคม
   
 
   
    ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน
   
ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างนักวิจัย ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุน และทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น
   
 
 
 
 
 
   
กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยผู้ประสงค์จะขอทุน ต้องยื่นแบบเสนอโครงการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งไปยัง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล์ preseedmahidol@mahidol.ac.th
   
    การส่งโครงการวิจัยและการส่งรายงานการวิจัย
   
 
การส่งโครงการวิจัย
   
ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน สามารถส่งโครงการวิจัย ตามแบบ MU : 01 ไปยัง
    นางลักขณา ศิริพละ
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2849 6159, โทรสาร 0 2849 6247
e - mail : lakhana.pra@mahidol.ac.th
   
 
การส่งรายงานวิจัย
   
การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
    ให้เสนอรายงานความก้าวหน้าตามแบบรายงานความก้าวหน้า MU : 02 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับเงินทุนวิจัย จำนวน 4 ชุด ไปยัง
นางลักขณา ศิริพละ งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย
   
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
    - รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบ MU : 03 จำนวน 5 ชุด
    - เอกสารงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (กรณีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์แล้ว) จำนวน 3 ชุด
    ทั้งนี้ ในเอกสารงานวิจัยข้างต้น ผู้ได้รับทุนต้องระบุในกิตติกรรมประกาศว่า "โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล" หรือ "This research project is supported by Mahidol University"
   
 
 
Spacer
Spacer
         
Spacer
 
  Last Updated : May 8, 2018  
Spacer