พระราชบัญญัติที่น่าสนใจ
หมวด ก.
       พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๕
       พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒  
       พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ พ.ศ.๒๕๒๖
       พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
       พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๔
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
      
หมวด ข.
       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
      
หมวด ค.      
       พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘
       พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒
       พระราชบัญญัตืคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
       พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.๒๕๕๑
     พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑
 
หมวด จ.
       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
       พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
 
หมวด ช.
       พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.๒๕๐๕
 
หมวด ท.
       พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘
 
หมวด บ.
       พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
       พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
       พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
 
หมวด ป.
       พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒
       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.๒๕๔๒
       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐
       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
 
หมวด ย.
       พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๖

Home