Folder  | หน้าแรก   ประชาสัมพันธ์
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรื่องน่ารู้ที่ควรทราบ

  สำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิรับเข็มเครื่องหมาย ม.มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558
  แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิได้รับรางวัลประจำปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  โครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 
  การปรับสัดส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 

  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ม.มหิดล เรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ แบบฟอร์มรายงานผลการจัดสวัสดิการภายในส่วนงาน

กิจกรรมเด่น

 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.มหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Mahidol Games 2016
 การแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.มหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Mahidol Games 2015
 ผลการสำรวจความสุขมหาวิทยาลัยมหิดล (ในภาพรวม) ประจำปี พ.ศ.2557 (HAPPINOMETER ONLINE 2014) 

 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

documentสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
[ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
  


 ปรับปรุงข้อมูล 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

   

documentโครงการสวัสดิการประกันภัยรถยนต์
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
     [เอกสารประกอบโครงการ]


 ปรับปรุงข้อมูล 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

   

documentโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙]
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
     [เอกสารประกอบโครงการ]

     [ใบคำขอประกัน]

 ปรับปรุงข้อมูล 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.

   

document Talent Mobility
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น.

   
document คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]


 ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น.
   

document การพัฒนาพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย
     [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น.

 
กิจกรรมสำรวจความสุขของบุคลากรด้วย HAPPINOMETER ONLINE

document กิจกรรมสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
      ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 ด้าน Human Resource Excellence ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยเน้นการพัฒนาบุคลากร และมีการกำหนด Corporate KPI ในด้านที่ 9 Human Resource Index โดยมีเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย Happiness ในระดับ 7 ใน 10 คะแนน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น จึงกำหนดให้มีกิจกรรมสำรวจวัดความสุขของบุคลากรมหาิวิทยาลัยมหิดล ด้วยเครื่องมือ Happinometer Online ซึ่งได้มีการดำเนินการผ่านมาแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
      รอบที่ 1  สำรวจช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2555   
      รอบที่ 2  สำรวจช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

      รอบที่ 3  สำรวจช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2557
      [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 57 เวลา 12.00 น.

นักสร้างสุของค์กร Happy Creator

document โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
      มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองทรัพยากรบคคลร่วมกับคณะทำงานโครงการ MapHR จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” ขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
       ครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 15 ก.ค. 57 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (นสอ.รุ่นที่ 1)
       ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 4 พ.ย. 57 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (นสอ.รุ่นที่ 2)
      [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 57 เวลา 12.00 น.

MU โครงการจัดพวงหรีดเพื่อเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรม

document โครงการจัดพวงหรีดเพื่อเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรม
     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดพวงหรีดเพื่อวางเคารพศพบุคลากรที่ถึงแก่กรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและทันต่อกำหนดการสวดพระอภิธรรมในงานศพของบุคลากรที่ถึงแก่กรรม
      [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 57 เวลา 12.00 น. (Admin)

OP โครงการสำนักงานอธิการบดี ออมทรัพย์เพิ่มพูน

document โครงการออมทรัพย์เพิ่มพูน สำนักงานอธิการบดี
      ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรดีขึ้น และเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
      [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 57 เวลา 12.00 น.

โครงการเงินยืมสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี
document โครงการเงินยืมสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
      เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการเงินสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการเงินยืมสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีขึ้น
      [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

 ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 57 เวลา 12.00 น.
   บริการข้อมูล 
 เงินกู้สถาบันการเงิน (กรุงไทย : ธนชาต : ออมสิน : อาคารสงเคราะห์)

ด้านสุขภาพและจิตใจ
 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

ด้านการเชิดชูเกียรติ

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การเสนอขอเหรียญดุษฎีมาลาฯ
 บุคลากรดีเด่น 
 เข็มเครื่องหมาย
 พวงหรีดเคารพศพ

ด้านส่วนลดการบริการต่างๆ
 ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับบุตรธิดาบุคลากรม.มหิดล)

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (โดย งานบริหารสวัสดิการและสิทธิืประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี)
สถานที่ตั้งหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0 2 849 6391 โทรสาร : 02 849 6287

คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลสวัสดิการของส่วนงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
สินเชื่อสวัสดิการ ออมสิน-กบข.
โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.-กบข. ครั้งที่ 7
สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
Shuttle Bus
Salaya Link
 
 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด